Skip navigation.
Home
نشریه ی بینام درتورنتو - ماهنامه طنزی وانتقادی

سخنی چند باخوانندگان نوشته ھای اين قلم


سيد موسی عثمان ھستی مدير مسؤول ماھنامۀ طنزی وانتقادی بينام در تورنتوی کانادا

بزرگان گفتند ملخاک يک بارجستی بازجستی آخربدستی
ندانستی اين ضرب المثل يا می خوردی گويا که مستی ؟
وگرنه می بُرند دست وزبانت را به جرم سرکشی آخر
تو ازدست وزبان بگذر يا خموشی پيشه کن ھستی


من ازضرب المثل آگاھی داشتم ومشروب ناب نخورده بودم ونه مست بودم ونه مست ھستم وھيچ وقتی از جست
، جست ھای سياسی وسر انجام به دست خاينان افتادن ھراسی نداشته ام. خاينانی که منافع سياسی ومادی خود
شان وباداران شان توسط اين قلم ھميشه در سايت ھای انترنتی ضربه خورده اند ومی خورند می دانم ومی
دانستم که زبان درازی قلم در برابر خاينان وطن ، انسان وانسانيت چه عواقب بدوناگوار دربر دارد واز مبارکی
دماغ خاينان در برابرصداقت آزاد گويی وآزاد نويسی آگاھی داشتم ومی دانستم از عواقب اش که ھر نوع صداقت
ومستقل بودن حوصله خاينان را تنگ وتنگ تر می سازد اگر دست شان نرسد تا در بند وزندان مرااندازند ويا
ترورم کنند بشکلی سد زبان درازی قلم من می شوند ولی خاينان نمی دانستند وتا حال نيز نمی دانند که من نه
ازبند و زندان ، ونه ھم از بريدن زبان ھراس دارم ونه خموشی در قاموس من ونياکانم بوده وزير بار رفتن را
برخود وخانواده خود ننگ تاريخی می دانم تھديد واتھام بالای من وخانواده به اندازۀ نوک سوزن تاثير ندارد
وتاثير نمی کند در اين اواخر نوشته تحت عنوان ردچرنديات ضابط صالح محمد ريگستانی که از جمله کاسه
ليسان شورای نظار است و افشاء لست قاچاقبران بی وجدان در سايت آريايی خاينان را برآشفته ساخت خانوادۀ
من راتھديد به مرگ کردند وھم گردانندگان سايت آريايی را مجبورنمودند که نام يکتعداد اشخاص وافراد خاين را
ازبين نوشته ھای من بکشند من از سايت آريايی که تا امروز نوشته ھای مرا به نشر رسانيده يک عالم تشکر می
کنم و من شناختی که با پدر شير مرد انجينر صاحب جرأت داشتم جرأت صاحب به احترام پدر ھميشه لطف کرد
وتا توان داشت در برابر خاينان استادگی نمود نوشته ھای بی نقاب مرابنشررساند ازآخرين ايميل پرلطف انجينر
صاحب جرأت گرداننده سايت آريايی درک کردم که کارد به استخوان رسيده و آخرين نوشته من تحت اين عنوان
(جنايتکاران سه ونيم دھه اخيرافغانستان شامل ستون ششم شدند) به نشر رسيد وھنوزدرسايت وزين آريايی ديده
می شود به اثرخواھش وپافشاری دوستانه ازآقای جرأت در حاليکه می دانستم نشر اين مقاله بار گران برشانه
سايت وزين آريايی مانند ديگر نوشته ھای من است خواھش کردم که لطف کنيد تا جريان را که من به شکل يک
اطلاعيه خدمت خوانندگان اين قلم به عرض می رسانم مانند لطف ھميشگی مقاله ای را که خدمت شما فرستاده
ام در اين ھفته به نشر برسانيد آقای جرأت باز ھم از جرأت کارگرفت مقاله آخرمن را بدون کم وکاست به نشر
رساند که از ايشان تشکرمی کنم وجرأت شان پيش من قابل قدر است
سلسله نوشته نقش ستون ششم در مثلث جنايت را در سايت آريايی در ھمين ھفته بسنده می دانم باعث تکليف
سايت وزين آريايی از اين بيشتر نمی گردم و ھم خدمت خوانندگان با يک عالم عذرخواھی به عرض می رسانم که
ادمه اين نوشته را درھر سايتی که بدون کم وکاست به نشر برساند به خاطر علاقمندی خوانندگان منتشر کردھه
و نشر آنرا ادامه می دھم واگرسايتی را برای نشر نوشته ھای خود پيدا نکردم در لابلای يک کتاب با وجود
اقتصاد ضعيفی که دارم بنشر می رسانم تھديد فاميل من وقطع نوشته ھای من ھمان طوريکه در ديگر سايت ھا
سر من فشار آورده نتوانست وسخت تمام نشد، سخت تمام نمی شود به گفته ضرب المثل کابلی ھای قديم "خرمن
اين بار را سالھا برده" من باز می گويم که "من مانند کوه ھندوکش ھستم ھر قدر برف سر من ببارد تاثيربالای
من ندارد خود برف کرم می زند" ناگفته نماند به خوانندگان نوشته خود مثليکه بارھا گفته ام که من با ھيچ سايت
وگرداننده سايت مخالفت شخصی ندارم اگر سايت ھائيکه نوشته ھای مرا قبلاً به نشر می رساندند وبعد از نشر
نوشته ھای من روی ھر پاليسی که نزد شان بود خود داری کردند بازاگر حاضر به نشر شوند دوباره نوشته ھای
خود رابه آنھا ارسال می کنم وھم به من فرق نمی کند که گرداننده سايت صادق است يا خاين ووطن فروش بود
ويااست آيديا لوژی چپ دارد يا راست بی دين است يا ديندار با خوب روابط دارد يا با بد و با "کاجی بی "روابط
دارد يا با"سيا" با کدام زبان حرف می زند از کدام مليت است واز کدام منطقه واز کدام نژاد وعضو کدام حزب
بوده ويا عضو کدام حزب است آنچه که من می نويسم بدون کم وکاست به نشر برساند ومرا تابع نظريات وپاليسی
نشراتی خود نسازد من ھميش مستقل بودم، ھستم و می خواھم مستقل وآزاد زندگی کنم نه تنھا آيديا لوژی اگر
دين ومذھب ھم به من چوکاتی درست کند که استقلال داشتن مرا زير سؤال ببردآن دين ومذھب را ھم نمی پذيرم از
کافر گفتن ومرتد گفتن ھراس ھم ندارم وحکم تکفير تاجران دين پيش من جف جف سگ بيش نيست اگر علمای
يک دين در آن دين تحصيلات دارند من نه تنھا که مسلمان ھستم در دين خود تحصيل ھم کرده ام ودين خودرا بھتر
از ديگران می دانم در اديان ديگران ھم مطالعه دارم وکسانيکه دين را وسيله زندگی خود ساخته اند وازراه دين
وتبليغ دينی پول به دست می آورند وميخواھند با مرتد گفتن اين وآن، نام بکشند وتجارت دينی کنند نه تنھا از آنھا
ھراس ندارم به خودشان وبه نياکان شان وبه پيروان شان لعنت می فرستم من به آن سايت نوشته ھای بعدی
خودرا ارسال می کنم ولست خاين ستون ششم در مثلث جنايت راادامه می دھم وتا آخر عمر پاليسی اسقلال داشتن
واستقلال طلبی را سر مشق زندگی خود می دانم وايمان ھم دارم که تا آخر عمر اين روش را در زندگی ونوشته
ھاو گفتاروکردارخود ادامه ميدھم وتعھد به مليت ھای رنج کشيده افغانستان می کنم که خاين چپ وراست ھر مليت
وتاجر دين وھر مذھب را افشاء می کنم من به خاطر فداکاری خود از مليت ھای ساکن افغانستان که ھيچ مليت
پيش من از يک ديگر برتری اقليت واکثريت ندارند شاد باش نمی خواھم. ميگويم وبارھا گفته ام قضاوت سالم
داشته باشيد دنباله رو نباشيد بخاطر حزب وتنظيم ،آيديا لوژی ، دين ومذھب ، نژاد ، منطقه ، زبان و قوم آب در
آسياب دشمنان داخلی وخارجی جاری نسازيد "اگر ملت با توموقع محاسبه پيدا نکند ،ھمان طوريکه تاريخ با
نياکان تو محاسبه کرد با تو ھم روزی محاسبه می کند و تونمی توانی مانند نياکان خود از محاسبه تاريخ شانه
خالی کنی اين ننگ نه تنھا در جبين تو در پيشانی نسل ھای بعدی تو باقی می ماند" کجا کاری کند عاقل که باز آيد
پشيمانی.
سخن آنچه که بود به تو سرراست گفتم
اگرخوش شوی ياملال رک وراست گفتم
که درقاموس ھستی نيست وارونه ھرگز
نه پت ونه پنھان بی کم وکاست گفتم

 

 banamnewspaper@hotmail.com

 

AttachmentSize
IMG00048-20090402-1658.jpg351.2 KB